powered by Agones.gr - opap

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

Χαρίζουν το 50% των χρεών στις πτωχευμένες ΠΑΕ!

Του Νίκου Λαγαρία, δικηγόρου-πρώην μέλους της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ

Προχθές εγκρίθηκε από την Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΟ ο νέος, τροποποιημένος, Κανονισμός Αδειοδότησης των ΠΑΕ (UEFA Financial Fair Play), και ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ:
Το άρθρο 45 προβλέπει:
‘1. Σε συμφωνία με το Παράρτημα Ι, Άρθρα 4,5 του ΚΑΠ με τον έγκυρο προβιβασμό του σωματείου στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, κάθε νέα ΠΑΕ που θα ιδρυθεί (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) θα ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές της παρ. 1α (ήτοι ενδεικτικά, οφειλές προς ποδοσφαιριστές, άλλες ομάδες, προπονητές, γυμναστές, και γενικά προπονητικού τιμ, διαμεσολαβητές, διοργανώτρια, Ομοσπονδία, FIFAUEFA), σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την ΠΑΕ που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
2. Προκειμένου η νέα ΠΑΕ να λάβει γνώση του συνόλου των οφειλών της προηγούμενης εταιρείας, ώστε εν συνεχεία να τις τακτοποιήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 50 και 51 του παρόντος, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την γνωστοποίησή τους η 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η ΕΠΟ με σχετική επιστολή/πρόσκληση η οποία θα κοινοποιείται στον ΠΣΑΠ, στα δικαστικά όργανα της Ομοσπονδίας και των ενώσεων – μελών της, στο ΕΦΚΑ, την εφορία και θα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, θα καλεί τους πιστωτές της προηγούμενης εταιρείας να γνωστοποιήσουν τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ.)».
Τι λέει ο νόμος για τις πτωχευμένες ΠΑΕ (άλλο το 50%, κι άλλο το 100%!)
Ιδού το άρθρο 111 του αθλητικού νόμου (2725/1999) [όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 66 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α΄141/3.8.2016) και το άρθρο 10 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ A 94/29-6-2017)]:
«1. Οι Α.Α.Ε. (σ.σ.: Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες) τίθενται σε εκκαθάριση όταν η ομάδα τους, εξαιτίας υποβιβασμού, αναδιάρθρωσης κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παύει να έχει δικαίωμα συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία. Η θέση σε εκκαθάριση επέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Α.Ε., με την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα από τον οποίο συνάγεται ο υποβιβασμός ή από τη λήψη της απόφασης που έχει ως συνέπεια, είτε εξαιτίας αναδιάρθρωσης κατηγοριών είτε για άλλο λόγο, τη στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία.
2. Τη θέση της ομάδας της Α.Α.Ε. που υποβιβάζεται σε ερασιτεχνική κατηγορία καταλαμβάνει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της αθλητικό σωματείο. Αν το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο έχει περιέλθει σε αδράνεια ή έχει διαλυθεί, για την επαναλειτουργία του ή την επανασύστασή του, προς το σκοπό της υποκατάστασης από τη δική του ομάδα της ομάδας της υπό εκκαθάριση Α.Α.Ε., απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του που ήταν εγγεγραμμένα κατά το χρόνο περιέλευσης σε αδράνεια ή διάλυσής του, μέσα σε ένα (1) μήνα από τον υποβιβασμό της Α.Α.Ε., με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 2725/1999 (Α' 121). Το αθλητικό σωματείο σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τυχόν ενοχικές ή οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις της Α.Α.Ε. που τέθηκε σε εκκαθάριση.
3. Σε περίπτωση που Α.Α.Ε. έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, εξαιτίας υποβιβασμού της ομάδας της από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία του αθλήματος ή αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, και την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο η ομάδα του Αθλητικού Σωματείου αποκτά δικαίωμα ανόδου ξανά σε επαγγελματική κατηγορία, τα μέλη του Σωματείου μπορούν να αποφασίσουν την αναβίωση της σε εκκαθάριση τελούσας Α.Α.Ε., εφόσον δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη θέση της σε εκκαθάριση και μόνον εάν έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς όλα τα χρέη της, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά και μόνον με σχετική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή. Η απόφαση για την αναβίωση λαμβάνεται στη Γενική Συνέλευση των Σωματείου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 2725/1999 (Α' 121).
«4.α. Από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016 - 2017 και εφεξής, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο Α.Α.Ε. υποβιβάζεται και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης είτε λόγω του υποβιβασμού της ομάδας της από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία είτε λόγω αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εφόσον συσταθεί για το ίδιο άθλημα νέα Α.Α.Ε. από το ίδιο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο ή, σε περίπτωση συγχώνευσης, από το σωματείο που θα προέλθει ή θα παραμείνει από τη συγχώνευση, η νέα αυτή Α.Α.Ε. διαδέχεται αυτοδικαίως την προηγούμενη σε ΟΛΕΣ (σ.σ.: για να μιλήσουμε με νούμερα, στο 100% δηλαδή!)εν γένει τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς οποιονδήποτε τρίτο, των οποίων η γενεσιουργός αιτία ανάγεται στο χρονικό διάστημα έως τη θέση της σε εκκαθάριση, εφόσον δεν έχει επέλθει για καθεμία από αυτές παραγραφή, σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε περίπτωση διατάξεις. Διακοπή παραγραφής, που έχει επέλθει με έγερση αγωγής ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, προβάλλεται και έναντι της νέας Α.Α.Ε., στις τυχόν δε εκκρεμείς δίκες διάδικος καθίσταται η νέα Α.Α.Ε., με την ιδιότητα του καθολικού διαδόχου. Για κάθε καταβολή στην οποία η νέα Α.Α.Ε. προβαίνει, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της προηγούμενης Α.Α.Ε. Τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία που κατέλαβαν τη θέση της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-2017, μπορούν να ιδρύσουν νέα Α.Α.Ε. η οποία δεν καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της υποβιβασθείσας Α.Α.Ε. ανεξαρτήτως της πορείας της εκκαθάρισης.». β. Σε περίπτωση στην οποία, κατά τη δημοσίευση της παρούσας παραγράφου Α.Α.Ε. ευρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης που δεν έχει ολοκληρωθεί, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο μπορεί να συστήσει νέα Α.Α.Ε. πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016 - 2017.
5. Πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από τη θέση σε εκκαθάριση Α.Α.Ε., δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση και στην με οποιονδήποτε τρόπο διοίκηση, είτε της νέας Α.Α.Ε. που τυχόν συστήνεται από το ίδιο αθλητικό σωματείο για το ίδιο άθλημα, είτε και οποιασδήποτε άλλης Α.Α.Ε. ή Αθλητικού Σωματείου, πρόσωπα τα οποία στην προηγούμενη Α.Α.Ε. είχαν την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. αυτής ή του μετόχου της με ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκτός και αν η προηγούμενη αυτή Α.Α.Ε. εξόφλησε το σύνολο των υποχρεώσεων που τη βάρυναν κατά το χρόνο που τέθηκε σε εκκαθάριση.
6. Α.Α.Ε. η οποία για οποιονδήποτε λόγο τίθεται σε εκκαθάριση χάνει κάθε δικαίωμα χρήσης ή εκμετάλλευσης του σήματος και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου, υπό την επιφύλαξη της αναβίωσης της υπό εκκαθάρισης τελούσας Α.Α.Ε. ή της σύστασης νέας Α.Α.Ε., σύμφωνα με τα αντιστοίχως οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4».